Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Urednica

Urednica

Gender Centar FBiH je iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ osigurao Razvojnoj agenciji Žepče sredstava za realizaciju projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“. 

Razvojna agencija Žepče,  uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje,  provodi projekt „Stekni kompetencije i zaposli se“. Projekt se odnosi na pružanje usluga obuke za ukupno 30  nezaposlenih osoba  iz kategorija: mladi od 18 do 35 godina, žene svih dobnih skupina i osoba sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH, br. 24/20, 27/20 i 33/20), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA POTICANJE JESENSKE SJETVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve (pšenice, raži i ječma) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

II

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine Federacije Bosne i Hercegovine koje sufinansiraju programe poticanja jesenske sjetve i ispunjavaju uslove određene u tački IV ovog Javnog poziva.

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine podnose prijavu na ovaj Javni poziv na obrascu PSRP koji sadrži preliminarnu listu krajnjih korisnika i druge podatke za poljoprivredne proizvođače sa svog područja za troškove sufinansiranja nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma.

III

Klijent – Jedinica lokalne samouprave grad/općina mora ispunjavati slijedeće uslove:

•da je upisan u Registar klijenata (RK);

•da sufinansira program poticanja jesenske sjetve;

•da je izmirio obaveze za prethodnu godinu ili je sklopila sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

•da su troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga u skladu s realnim tržišnim cijenama;

•da je izvršio uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

IV

Za prijavu na ovaj Javni poziv klijenti – jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

•popunjen Obrazac prijave PSRP;

•dokaz da sufinansira program poticanja jesenske sjetve iz budžeta grada/općine ili uz podršku budžeta kantona;

•dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

•dokaz o uplati federalne upravne takse.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Klijent je prije potpisivanja Sporazuma o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve obavezan dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za proljetnu sjetvu (obrazac ISRP) sa pripadajućom dokumentacijom.

VI

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa klijentima – Jedinicama lokalne samouprave gradovima/općinama koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva zaključuje Sporazum o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti, obaveze i visina podrške.

VII

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine su obavezni po realizaciji programa poticanja jesenske sjetve dostaviti izvještaj o utrošku sredstava (obrazac ISRP koji se nalazi u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški) te izvještaj o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve sa fakturama, fiskalnim računima odnosno drugim dokazima o izvršenoj kupovini repromaterijala iz tačke II ovog Javnog poziva.

VIII

Javni poziv i rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

IX

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave (25.09.2020.g.) u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu“

 

 

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009), članka 18. Odluke o izvršenju proračuna općine Žepča za 2020. godinu („Sl.glasnik općine Žepče broj 10/2019“) i Sporazuma općine Žepče i humanitarne organizacije „Muslim aid“ broj 01/1-05-861/2017 od 25.08.2017.godine kojim su osigurana donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od strane „Humanitarne organizacije „Muslim Aid 40%, općine Žepče 20 % i vlastitog učešća korisnika 20% u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima općine Žepče“,  općinski Načelnik  objavljuje:    

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom

putem sufinanciranja u projektu

 

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Žepče koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  UVJETI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnositelj  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uvjete:

da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnm primanjima,

da je kao nosilac ili član gazdinstva ,upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi općine Žepče, ili će upis izvršiti prije dodjele plastenika,

da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, minimalne površine 300 m2.

da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu,

da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 547,80 KM),

da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

da u  posljednje tri godina nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva,humanitarnih i drugih organizacija

da će dobiveni plastenik  zadržati u vlasništvu najmanje 2 /dvije/ godina od dana potpisivanja  Ugovora o dodjeli plastenika

da podnositelj zahtjeva  niti članovi njegove uže porodice koji žive u istom domaćinstvu, nisu uposlenici implementatora projekta

 

Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta):

– slabi uvjeti (veliki nagib, udaljenost od kuće 100- 200 m i više) – 1 bod,  

– dobri uvjeti (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće 50- 100m) – 2 boda,

– jako dobri uvjeti (blag nagib, udaljenost od kuće do 50 m, dobar pristup) – 3 boda.

 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, mala površina parcele, loš pristup i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja, neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.

dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

– podnosilac zahtjeva je nezaposlen……………………………………………. ……2 boda 

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje …………………………………………..……….… 1  bod,                   

– za svakog izdržavanog člana porodice  koji se ne nalazi na evidenciji  nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje( djeca, učenici, studenti  i sl.)…………………….……..……1 bod,                          

mlade osobe životne starosti do 35 godina ……………………………………..… 5 bodova,

ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj………………………………….……. 2 boda,

osobe sa invaliditetom……………………………………………………….……… ..2 boda,

socijalni aspekt : bez primanje po članu domaćinstva………………………….……6 bodova,

                         minimalna primanja po članu domaćinstva  do 100,00 KM………4 bodova,

                         minimalna primanja po članu domaćinstva  od 100 do 200,00 KM.. 3 boda,

                         minimalna primanja po članu domaćinstva  od 200 do 300,00 KM…2 boda,  

socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

U slučaju da više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe ili žene.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva/aplikanti bit će obavezni dostviti sljedeću dokumentaciju:

Obrazac za prijavu na javni poziv,

CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

ovjerena kopija lične karte,

ovjerena kućna lista,

dokaz da je kandidat ili član domaćinstva zakonski korisnik poljoprivrednog zemljišta (ZK izvadak, posjedovni list ili ovjeren ugovor o zakupu na period od najmanje 3 godine),

dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik izdana od Poreske uprave

dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje (ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice osiguranika i izdržavanih članova domaćinstva),

potvrde iz škole/fakulteta za djecu/ studente a za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list,

potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije),

ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m² plastenika,

ovjerena izjava da će podnositelj zahtjeva dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,

ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

ovjerena izjava da će sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom 547,80 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje  u trajanju od dva dana,

dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati takav status.),

potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2020. godini, odnosno ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika.

Dokaz o invaliditetu osobe

 

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinanciranja u suradnji sa donatorima čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, predstavnik općine Žepče (agronom)  i predstavnik Razvojne agencije Žepče (agronom).

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

pregled prispjelih prijava,

evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva,

obavljanje uviđaja na licu mjesta,

sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje dostavljanje iste Načelmiku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik općine.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči i službenoj web stranici općine Žepče.

NAPOMENA:

 Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Žepče. Zahtjevi sa traženom dokumentacijom  se predaju u zatvorenoj koverti na protokol općine Žepče sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“ sa rokom od  9 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i  web stranici općine Žepče. 

Javni poziv ostaje otvoren do 02.10.2020. godine do 15,30  sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.   

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Žepče  ili na broj telefona 032/888 -626 svakim radnim danom od 7,30-15,30 sati.

 

POTREBNI DOKUMENTI

Izjava za plastenike

Obrazac prijave

Obzirom da je projekt „Program podrške marginaliziranim grupama“ u završnoj fazi implementacije,  dana 11.09.2020. godine predstavnica PPMG-a Ada Hamidović je sa stručnom suradnicom iz Razvojne agencije Žepče Marijanom Tomić posjetila osam korisnica na ovom projektu.

Twitter Feeds