Login to your account

Username
Password *
Remember Me

DESET PRAVILA LIDERSTVA

Ocijeni
(0 glasova)
Autor  | Objavljeno u: Usluge

1. Karakter i integritet

 

Ženama se najčešće daju visoke ocjene za karakter. Važno je da se ta prednost zadrži.

Pozitivan stav prema karakteru žena predstavlja prednost za stranke i vlasti. Žene mogu da traže i da dostignu ulogu "isturenih" predstavnica građana kako bi se projektu dala pozitivna poruka uspjeha, dostignuća, strpljenja, poziva na osobnu  odgovornost.

 

Karakter i integritet se dokazuju ključnim osobinama:

 

• Držite se svojih riječi

• Vaša djela moraju da odgovaraju vašim riječima

• Lojalnost ima veliku težinu. Budite poštene prema svojim podređenima, biračima i kolegama i većina njih će vam vratiti ravnom mjerom. Budite nepoštene pa će vam i to vratiti ravnom mjerom.

• Stvorite sigurnu atmosferu u kojoj ljudi mogu da rade i sudjeluju. Javno ogovaranje ili žalbe na nečiji račun dozvoljavaju i drugima da rade to isto. To takođe stvara nepoverenje.

 

2. Stvorite viziju

 

Ljudi služe nečemu i sudjeluju u tome zato što vjeruju u rezultate. Građani će naći vremena da preuzmu na sebe dodatne odgovornosti ukoliko vjeruju u pravac kojim ih njihov/a lider/ka vodi. Ali ukoliko ih neko zamoli da preuzmu nove odgovornosti ili ostvare neki zadatak radi samog "posla" ili projekta –većina ljudi će teško moći da povjeruje da ne bi bolje utrošili svoje vrijeme ako bi se posvetili poboljšanju života svoje porodice umjesto da odvajaju vrijeme od obiteljskih  obaveza.

 

• Vrijednosti su veza između vaše vizije i javnosti. Osigurajte da građani mogu da vide te vrijednosti.

• Građani će se boriti za ono u šta vjeruju. Građani će se boriti da bi odbranili ono što stvaraju. 

 

3. Omogućite da vaša vizija bude stalno vidljiva svima

 

 Lideri su ti koji pomažu da svi stalno drže na umu prvobitni cilj. Diskusija o tome kako ostvariti neku viziju u praksi je pozitivna i treba je podsticati. Tako svi mogu da prihvate viziju kao svoju. Fleksibilnost u pogledu načina na koji treba obaviti taj posao dozvoljava izmjene sudionika  i vanjskih  faktora. Ali ne treba dozvoliti da diskusija i potreba za fleksibilnošću zamagle prvobitni plan ili viziju.

• Prvobitna vizija je sredstvo koje omogućava da se svi drže glavnog cilja

• Prvobitni cilj treba koristiti kako bi se svi naveli da i dalje rade zajedno onda kada se javi prirodna tendencija ljudi da se svađaju oko pojedinosti. Isuviše često, rasprava o pojedinostima podijeliće  sudionike  na frakcije.

Lideri se koriste vizijom kako bi održali sve na okupu.

 

4.Stvarajte nove lidere/ke

 

Postoji škola liderstva koja afirmiše ideju da lider/ka ima svu moć dok oni koji su mu/joj podređeni samo primaju naređenja. Druga škola liderstva, koju žene odavno praktikuju iz nužde, a koja je sada postala i liderski stil koji se promoviše među modernim rukvodiocima velikih kompanija, tvrdi da moć data drugima osigurava  veću moć za samog lidera/ku.

Kao lider/ka, imate ulogu da budete mentor/ka novih lidera, odnosno lidera/ki. Vizija nikada neće biti potpuna dok ne bude mnogo pojedinaca sposobnih da budu lideri/ke na svakom nivou određenog projekta.

Liderstvo koje se zasniva na podsticanju, prije nego na kritikovanju, uspješnije je. Liderstvo koje je usmjereno na rješavanje problema, a ne na svaljivanje krivice ili davanje zasluga biće uspješnije.

Liderstvo je odgovorno za takvu raspodjelu dužnosti u kojoj svačiji zadatak najbolje odgovara sposobnostima i ličnosti svakog pojedinca.

 

5.Podstičite neslaganje

 

Isuviše često, lideri više vole da budu okruženi ljudima koji im stalno odobravaju. Pojedincima koji će se saglasiti, bez pitanja, sa svime što lider/ka predloži ili preporuči. Ako se drugima dozvoljava da se raspravljaju izmeđunapiše, onda ne može ni da se uradi." Zahvaljujući disciplinovanom procesu planiranja postiže se nekoliko ciljeva:

• To svima dozvoljava da se unesu u proces. Bilo da se slažu sa konačnom odlukom ili ne, učesnici znaju da se i njihov glas čuo.

• To pruža priliku da se razmotre glavne povoljne okolnosti, izazovi i moguće prepreke.

• Tako se dolazi do procjene koliko je vremena, ljudstva i finansijskih sredstava neophodno da bi se zadatak ostvario.

Lider/ka stvara plan u kome su navedeni ciljevi kao i pojedinosti, tako da plan može da ostane fleksibilan kada se okolnosti promijene.

Lider/ka dozvoljava da lična fleksibilnost varira u skladu sa okolnostima. Pod određenim okolnostima, dobar lider ili dobra liderka moraju biti spremni da se povuku i puste druge da vode, dok pod nekim drugim okolnostima dobar lider ili dobra liderka

 

6.Sposobnost da se komunicira jasno, jezgrovito i artikulisano.

 

 

Sposobnost da se komunicira zasniva se na literaturi. Lideri šire svoj uvid u ljudsku prirodu kao i svoj osjećaj za ono što će da djeluje u sadašnjosti i u budućnosti zahvaljujući svom poznavanju istorije, svojoj sposobnosti da jasno pišu i zahvaljujući jeziku koji je lako razumjeti zbog literature koju čitaju.

Dobro razvijene sposobnosti komunikacije za lidere su neophodne. I najbolje ideje i vizija na svijetu ništa ne vrijede ukoliko lider/ka nije u stanju da ih prenese ljudima koji će ih realizovati.

 

• Uputstva upućena sudionicima  ili podređenima i izvještaji upućeni pretpostavljenima trebalo bi da budu u najvećoj mogućoj mjeri jasni, direktni i koncizni.

• Kad postoji mogućnost, učinite komunikaciju artikulisanijom koristeći upečatljive riječi i fraze.

• Razvijajte dobre navike vezane za koncentraciju i pamćenje da biste se potpuno posvetili zadatku koji je trenutno pred vama.

• Pažljivo slušajte dok drugi diskutiraju i dovode u pitanje određene ideje i programe. Čineći to, lider/ka stiče uvid u ono što se nalazi u pozadini nečijih argumenata i osjećanja. To takođe omogućava da se jasno uvidi kako na najbolji način komunicirati sa svakim pojedincem ponaosob.

• Komunikacija treba da motivira kao i da uči nečemu

 

7.Koristite se svim pomoćnim sredstvima i tehnologijama koji su vam dostupni - osigurajte  pomoćna sredstva i tehnologiju onima od kojih tražite da ostvare zadatak

 

Nažalost, rat je najbolji način da se testira nova tehnologija komunikacije. Čak je i internet nastao na osnovu vojnih potreba iz vremena hladnog rata. Tokom čitave povijesti  onaj vojni zapovjednik koji je smišljeno koristio najnoviju tehnologiju komunikacija i postarao se da ona bude dostupna i njegovim podređenima  izašao je iz sukoba kao pobjednik. Lideri i liderke moraju da poznaju i razumiju sredstva komunikacije i da ih upotrijebe tako da ona doprinesu njihovom uspjehu. Podjednako je važno da osiguraju odgovarajuća sredstva kako bi zadaci koje su podijelili bili izvršeni.

 

• Lideri/ke se prilagođavaju svom vremenu umjesto da očekuju da se vrijeme prilagodi njima.

• Lideri/ke moraju da poznaju dostupne resurse i da kreiraju plan koji će im biti prilagođen i u kome će se za njih naći mjesta.

Čitano 9421 puta

Twitter Feeds