Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Na temelju članka 39. Statuta općine Žepče („Sl.glasnik općine Žepče“  broj 4/2009), članka 18. Odluke o izvršenju proračuna općine Žepča za 2020. godinu („Sl.glasnik općine Žepče broj 10/2019“) i Sporazuma općine Žepče i humanitarne organizacije „Muslim aid“ broj 01/1-05-861/2017 od 25.08.2017.godine kojim su osigurana donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od strane „Humanitarne organizacije „Muslim Aid 40%, općine Žepče 20 % i vlastitog učešća korisnika 20% u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima općine Žepče“,  općinski Načelnik  objavljuje:    

 

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom

putem sufinanciranja u projektu

 

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Žepče koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  UVJETI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnositelj  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uvjete:

da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnm primanjima,

da je kao nosilac ili član gazdinstva ,upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u nadležnoj službi općine Žepče, ili će upis izvršiti prije dodjele plastenika,

da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, minimalne površine 300 m2.

da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu,

da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 547,80 KM),

da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

da u  posljednje tri godina nije ostvarivao-la pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva,humanitarnih i drugih organizacija

da će dobiveni plastenik  zadržati u vlasništvu najmanje 2 /dvije/ godina od dana potpisivanja  Ugovora o dodjeli plastenika

da podnositelj zahtjeva  niti članovi njegove uže porodice koji žive u istom domaćinstvu, nisu uposlenici implementatora projekta

 

Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta):

– slabi uvjeti (veliki nagib, udaljenost od kuće 100- 200 m i više) – 1 bod,  

– dobri uvjeti (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće 50- 100m) – 2 boda,

– jako dobri uvjeti (blag nagib, udaljenost od kuće do 50 m, dobar pristup) – 3 boda.

 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, mala površina parcele, loš pristup i sl.) ili nemaju mogućnosti navodnjavanja, neće se bodovati, te se njihove prijave neće  uzeti u razmatranje.

dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

– podnosilac zahtjeva je nezaposlen……………………………………………. ……2 boda 

– za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje …………………………………………..……….… 1  bod,                   

– za svakog izdržavanog člana porodice  koji se ne nalazi na evidenciji  nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje( djeca, učenici, studenti  i sl.)…………………….……..……1 bod,                          

mlade osobe životne starosti do 35 godina ……………………………………..… 5 bodova,

ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj………………………………….……. 2 boda,

osobe sa invaliditetom……………………………………………………….……… ..2 boda,

socijalni aspekt : bez primanje po članu domaćinstva………………………….……6 bodova,

                         minimalna primanja po članu domaćinstva  do 100,00 KM………4 bodova,

                         minimalna primanja po članu domaćinstva  od 100 do 200,00 KM.. 3 boda,

                         minimalna primanja po članu domaćinstva  od 200 do 300,00 KM…2 boda,  

socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

U slučaju da više kandidata imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe ili žene.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva/aplikanti bit će obavezni dostviti sljedeću dokumentaciju:

Obrazac za prijavu na javni poziv,

CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,

ovjerena kopija lične karte,

ovjerena kućna lista,

dokaz da je kandidat ili član domaćinstva zakonski korisnik poljoprivrednog zemljišta (ZK izvadak, posjedovni list ili ovjeren ugovor o zakupu na period od najmanje 3 godine),

dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik izdana od Poreske uprave

dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje (ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice osiguranika i izdržavanih članova domaćinstva),

potvrde iz škole/fakulteta za djecu/ studente a za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list,

potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije),

ovjerena izjava da u svom vlasništvu ili posjedu nema više od 100 m² plastenika,

ovjerena izjava da će podnositelj zahtjeva dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,

ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

ovjerena izjava da će sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom 547,80 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke   proizvodnje  u trajanju od dva dana,

dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati takav status.),

potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2020. godini, odnosno ovjerena izjava da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata prije dodjele plastenika.

Dokaz o invaliditetu osobe

 

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinanciranja u suradnji sa donatorima čine: predstavnik organizacije Muslim Aid, predstavnik općine Žepče (agronom)  i predstavnik Razvojne agencije Žepče (agronom).

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

pregled prispjelih prijava,

evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva,

obavljanje uviđaja na licu mjesta,

sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje dostavljanje iste Načelmiku.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Načelnik općine.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči i službenoj web stranici općine Žepče.

NAPOMENA:

 Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu općine Žepče. Zahtjevi sa traženom dokumentacijom  se predaju u zatvorenoj koverti na protokol općine Žepče sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“ sa rokom od  9 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči i  web stranici općine Žepče. 

Javni poziv ostaje otvoren do 02.10.2020. godine do 15,30  sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.   

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Žepče  ili na broj telefona 032/888 -626 svakim radnim danom od 7,30-15,30 sati.

 

POTREBNI DOKUMENTI

Izjava za plastenike

Obrazac prijave

Obzirom da je projekt „Program podrške marginaliziranim grupama“ u završnoj fazi implementacije,  dana 11.09.2020. godine predstavnica PPMG-a Ada Hamidović je sa stručnom suradnicom iz Razvojne agencije Žepče Marijanom Tomić posjetila osam korisnica na ovom projektu.

U ponedjeljak, 14.09.2020. godine, održana je javna rasprava o Gender akcionom planu Općine Žepče za period 2020. – 2024. (GAP). Prezentaciju je, ispred Razvojne agencije Žepče održala Berina Grahić – Mudželet.

Dana, 18.8.2020. održan  je radni sastanak Gender radne grupe općine Žepče na temu Gender akcionog plana za vremenski period 2020-2024, za čiju izradu je zadužena Razvojna agencija Žepče.

Implementacija projekta " Program podrške marginaliziranim grupama " u općini Žepče je u završnoj fazi implementacije.

Implementacija projekta " Program podrške marginaliziranim grupama " u općini Žepče je u završnoj fazi implementacije.

Implementacija projekta " Program podrške marginaliziranim grupama " u općini Žepče je u završnoj fazi implementacije.

OBJAVLJEN PRVI EU4AGRI

Autor | Objavljeno u: Novosti |

Razvojna agencija Žepče obavještava da je objavljen javni poziv Evropske unije EU4Agri vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom.

Twitter Feeds