Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Dana 28.11.2020. godine u prostorijama Udruženje žena „Majska ruža“ i Udruženje žena „Krivaja iskra“, u  općini Zavidovići, održane su radionice  na temu „Prerada voća i povrća na tradicionalni način“, a iste je vodio Amir Bajramović, dipl. ing. prehrambene tehnologije s višegodišnjim iskustvom u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Razvojna agencija Žepče, organizira jednodnevnu obuku na temu „Prerada voća i povrća na tradicionalni način“ koja će se održati  u subotu 05.12.2020.godine s početkom u 10:00 h, u Sali OV Žepče.

Dana 24.11.2020.godine upriličeno je potpisivanje memoranduma o suradnji s udruženjima žena, korisnicama projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“. 

Razvojna agencija Žepče uz podršku Gender Centra FBiH, a iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, implementira projekt „RAŽ za Radno Aktivne Žene“. 

U petak 23.10.2020.godine u Centru poslovnih kompetencija Žepče upriličena je završna konferencija projekta „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji se implementirao od 19.06. do 31.10.2020 godine u Općinama: Živinice, Rogatica, Žepče, Banovići, Teslić, Cazin, Han Pijesak i Trebinje.

Gender Centar FBiH je iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ osigurao Razvojnoj agenciji Žepče sredstava za realizaciju projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“. 

Razvojna agencija Žepče,  uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje,  provodi projekt „Stekni kompetencije i zaposli se“. Projekt se odnosi na pružanje usluga obuke za ukupno 30  nezaposlenih osoba  iz kategorija: mladi od 18 do 35 godina, žene svih dobnih skupina i osoba sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića.

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH, br. 24/20, 27/20 i 33/20), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA POTICANJE JESENSKE SJETVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve (pšenice, raži i ječma) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

II

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine Federacije Bosne i Hercegovine koje sufinansiraju programe poticanja jesenske sjetve i ispunjavaju uslove određene u tački IV ovog Javnog poziva.

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine podnose prijavu na ovaj Javni poziv na obrascu PSRP koji sadrži preliminarnu listu krajnjih korisnika i druge podatke za poljoprivredne proizvođače sa svog područja za troškove sufinansiranja nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma.

III

Klijent – Jedinica lokalne samouprave grad/općina mora ispunjavati slijedeće uslove:

•da je upisan u Registar klijenata (RK);

•da sufinansira program poticanja jesenske sjetve;

•da je izmirio obaveze za prethodnu godinu ili je sklopila sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

•da su troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga u skladu s realnim tržišnim cijenama;

•da je izvršio uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

IV

Za prijavu na ovaj Javni poziv klijenti – jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

•popunjen Obrazac prijave PSRP;

•dokaz da sufinansira program poticanja jesenske sjetve iz budžeta grada/općine ili uz podršku budžeta kantona;

•dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

•dokaz o uplati federalne upravne takse.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Klijent je prije potpisivanja Sporazuma o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve obavezan dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za proljetnu sjetvu (obrazac ISRP) sa pripadajućom dokumentacijom.

VI

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa klijentima – Jedinicama lokalne samouprave gradovima/općinama koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva zaključuje Sporazum o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti, obaveze i visina podrške.

VII

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine su obavezni po realizaciji programa poticanja jesenske sjetve dostaviti izvještaj o utrošku sredstava (obrazac ISRP koji se nalazi u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški) te izvještaj o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve sa fakturama, fiskalnim računima odnosno drugim dokazima o izvršenoj kupovini repromaterijala iz tačke II ovog Javnog poziva.

VIII

Javni poziv i rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

IX

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave (25.09.2020.g.) u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

X

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu“

 

 

Twitter Feeds